Tijdschrift Formeel Belastingrecht

In september 2010 verscheen in het Tijdschrift Formeel Belastingrecht een artikel van mijn hand. De titel luidt: ‘Versoberen van de inkeerregeling, het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel onder druk?’ Download het artikel hier.

“Samenvattende conclusie: Met het versoberen van de inkeerregeling in de AWR is bereikt dat belastingplichtigen die box 3 vermogen niet in de aangifte hebben opgenomen niet alsnog straffeloos kunnen inkeren. De belastingplichtige die na 1 juli 2009 alsnog een juiste aangifte doet over de periode waarin de inkeerregeling gold, doet een handeling die naar het dan geldende recht niet te karakteriseren is als een wettelijke strafbeperkende omstandigheid. Met het alsnog vrijwillig inkeren zal de belastingplichtige een vergrijpboete opgelegd krijgen. Onder het versoberde regime uit het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst bedraagt die boete thans 30% van de na te vorderen belasting bedragen. Dat is nog altijd ruim minder dan de maximaal 300% die bij het niet-vrijwillig inkeren kan worden opgelegd. De stimulans om vrijwillig in te keren blijft zo bestaan. Er bestaat geen strijd met het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel omdat het voor de verdachte te voorzien was dat zijn gedraging strafbaar was. Die gedraging is immers altijd strafbaar geweest. Voorafgaand aan het versoberen van de inkeerregeling is door de huidige minister van FinanciĆ«n De Jager in zijn toenmalige functie van staatssecretaris uitgebreid reclame gemaakt voor de aanstaande versobering van de inkeerregeling. Iedereen had dus kunnen weten dat het soepele regime voor belastingfraudeurs op zijn einde liep en had zijn handelen daar op aan kunnen passen.”